Όροι Χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ("Όροι", "Συμφωνία") αποτελούν συμφωνία μεταξύ της Mobilia Real Estate ("Mobilia Real Estate", "εμάς", "εμείς" ή "μας") και εσάς ("Χρήστης", "εσείς" ή "σας"). Η παρούσα Συμφωνία καθορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της mobilia.gr ιστοσελίδας και οποιουδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της (συλλογικά, «Ιστοσελίδα» ή «Υπηρεσίες»).

Αντίγραφα ασφαλείας

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρούμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια οποιουδήποτε Περιεχομένου. Είναι αποκλειστική σας ευθύνη να διατηρείτε την κατάλληλη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Περιεχομένου σας. Παρά τα προαναφερθείσα, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες συνθήκες, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να αποκαταστήσουμε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας που έχουν διαγραφεί από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα κατά την οποία ενδέχεται να έχουμε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων για δικούς μας σκοπούς. Δεν εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα που χρειάζεστε θα είναι διαθέσιμα.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Παρόλο που αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστότοπους, δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σύνδεση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται ειδικά εδώ. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ατόμων ή το περιεχόμενο των ιστότοπών τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε τρίτων. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε ιστότοπου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω ενός συνδέσμου από αυτόν τον Ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους εκτός του δικού μας γίνεται με δική σας ευθύνη.

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου της: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. (β) να ζητείται από άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετάσχουν σε παράνομες πράξεις· γ) να παραβιάζονται οποιουσδήποτε διεθνείς, ομοσπονδιακούς, επαρχιακούς ή κρατικούς κανονισμούς, κανόνες, νόμους ή τοπικές διατάξεις. (δ) να παραβιάζονται ή να καταπατούνται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων· (ε) παρενόχληση, κακοποίηση, προσβολή, βλάβη, δυσφήμηση, συκοφαντία, εκφοβισμό ή διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική καταγωγή ή την αναπηρία· στ) να υποβάλλουν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες· (ζ) για τη μεταφόρτωση ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου τύπου κακόβουλου κώδικα που θα χρησιμοποιηθεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. η) τη συλλογή ή την παρακολούθηση των προσωπικών πληροφοριών άλλων· i) σε spam, phish, pharm, πρόσχημα, spider, crawl ή scrape. ι) για κάθε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (ια) να παρεμβαίνει ή να παρακάμπτει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Υπηρεσίας ή οποιουδήποτε σχετικού ιστότοπου, άλλων ιστότοπων ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς ή οποιασδήποτε σχετικής ιστοσελίδας για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η παρούσα Σύμβαση δεν μεταβιβάζει σε εσάς οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στη Mobilia Real Estate ή σε τρίτους, και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα  σε αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην Mobilia Real Estate. Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες μας, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Mobilia Real Estate ή των δικαιοπαρόχων της Mobilia Real Estate. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας μπορεί να είναι τα εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η από μέρους σας χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια αναπαραγωγής ή με άλλο τρόπο χρήσης οποιουδήποτε ακινήτου Mobilia ή εμπορικών σημάτων τρίτων.

Περιορισμός ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Mobilia Real Estate, οι θυγατρικές της, τα στελέχη, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι προμηθευτές ή οι δικαιοπάροχοι δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε πρόσωπο για (α): τυχόν έμμεσες, τυχαίες, ειδικές, ποινικές, εξωδικαστικές ή επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για χαμένα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση περιεχομένου, επιπτώσεις στις επιχειρήσεις,  διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια αναμενόμενης εξοικονόμησης, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας) ωστόσο, που προκλήθηκε, σύμφωνα με οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της σύμβασης, της αδικοπραξίας, της εγγύησης, της παράβασης του νόμιμου καθήκοντος, της αμέλειας ή άλλης, ακόμη και αν η Mobilia Real Estate έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να είχε προβλέψει τέτοιες ζημίες. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της Mobilia Real Estate και των θυγατρικών της, των υπαλλήλων, των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων, των προμηθευτών και των δικαιοπαρόχων, που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, θα περιορίζεται σε ποσό μεγαλύτερο του ενός δολαρίου ή σε τυχόν ποσά που πράγματι καταβλήθηκαν σε μετρητά από εσάς στη Mobilia Real Estate για το προηγούμενο χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν από το πρώτο γεγονός ή περιστατικό που συνεπάγεται τέτοια ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης εάν αυτό το φάρμακο δεν σας αποζημιώσει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυχίες του βασικού σκοπού του.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε τη Mobilia Real Estate και τις συνδεδεμένες εταιρείες, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της από και έναντι οποιωνδήποτε υποχρεώσεων, ζημιών, ζημιών ή εξόδων, συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν ή προκύπτουν από τυχόν ισχυρισμούς, αξιώσεις, ενέργειες, διαφορές ή αιτήματα που έχουν διατυπωθεί εναντίον οποιουδήποτε από αυτά ως αποτέλεσμα ή σχετίζονται με το Περιεχόμενό σας,  τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε ηθελητικό παράπτωμα εκ μέρους σας.

Διαιρετότητα

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν και θα ισχύουν και δεσμευτικά μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν καμία ισχύουσα νομοθεσία και προορίζονται να περιοριστούν στον βαθμό που είναι απαραίτητο, ώστε να μην καταστήσουν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, πρόθεση των μερών είναι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής να αποτελέσουν τη συμφωνία τους σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και όλες αυτές οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Τρόποι επίλυσης

Η σύσταση, ερμηνεία και εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν διαφορές που προκύπτουν από αυτήν διέπονται από το ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τους κανόνες της περί συγκρούσεων ή επιλογής δικαίου και, στο βαθμό που εφαρμόζεται, από το δίκαιο της Ελλάδας. Η αποκλειστική δικαιοδοσία και ο τόπος διεξαγωγής των ενεργειών που σχετίζονται με το αντικείμενο του παρόντος είναι τα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια που βρίσκονται στην Ελλάδα και υποβάλλετε με το παρόν στην προσωπική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Με το παρόν παραιτείστε από οποιοδήποτε δικαίωμα σε δίκη ενόρκων σε οποιαδήποτε διαδικασία προκύψει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις συμβάσεις διεθνούς πώλησης αγαθών δεν εφαρμόζεται στην παρούσα συμφωνία.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ή τις πολιτικές της σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την ανάρτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης της παρούσας Σύμβασης στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.

Αποδοχή των παρόντων όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών της συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε ή να αποκτάτε πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του.

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να κατανοήσετε περισσότερα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία ή επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με αυτήν, μπορείτε να το κάνετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας, να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην info@mobilia.gr ή να γράψετε μια επιστολή στην Αρχιμήδους 4, 116 35 Αθήνα.

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 13 Ιανουαρίου 2020.